ไรฝุ่น Mite Fear
ไรฝุ่น Mite Fear

"เป็นผลงานวิจัยของ ดร.อำมร อินทร์สังข์ ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง " มีจำหน่ายที่สหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตร โทร...02-940-5389 , 02-579-3206...และที่โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย


  กลับหน้าหลัก HOME